Hasiace prístroje

Je to jednoduchý prostriedok určený na prvý hasiaci zásah. Jednotlivé druhy hasiacích prístrojov sa volia v závislosti od hasiacich látok, účinkov hasiacich látok a priestoru, kde bude hasiaci prístroj použitý.
Rozdeľujú sa :
1.Ručné
2.Pojazdné

Ručné /RHP/ rozdeľujeme podľa druhu náplne na
–    na báze vody
–    práškové
–    CO2
–    halónové
– HP s čistou hasiacou látkou

VODNÝ RHP

je naplnený vodným roztokom uhličitanu draselného, ktorý zabezpečuje jeho mrazuvzdornosť do -30º C. Prístroj je vhodný na hasenie pevných organických látok /papier, textil, slama, drevo/, ďalej na hasenie horľavých kvapalín, ktoré sa zlučujú /zrieďujú/ s vodou. Ako metylalkohol, etylalkohol, ketóny, acetón a lieh. Nesmú sa používať pri hasení elektrických zariadení pod prúdom, horčíka a jeho zliatín, sodíka, karbitu, draslíka.

PRÁŠKOVÝ RHP

má náplň z jemného prášku, kde veľkosť jedného zrnka je 3 – 5 mikrónov. Jeho zloženie je na báze kyslého uhličitanu sodného a rôznych prímesí, alebo fosforečnanu amónneho. Na práškových hasiaich prístrojoch je začiatočnými písmenami abecedy /A – E/ čitateľné vyznačená použiteľnosť prístroja na hasenie jednotlivých horľavých látok :
A – na pevné horľavé materiály 
B – na horľavé kvapaliny
C – na horľavé plyny
D – na zliatiny kovov
E – na zariadenia pod ele. prúdom

POJAZDNÉ A PRÍVESNÉ HASIACE PRÍSTROJE

Ich náplň je ako pri RHP, len  vo väčších množstvách a dnes sa používajú nasledovné typy a vyhotovenia /podľa náplne/:
– snehové – S 1 × 30, 2 × 30 i viac
– práškové až do 250 Kg náplne

CO2 RHP

je vhodný najmä na zariadenia pod elektrickým prúdom, na menšie množstvo horľavých kvapalín, plynov a potravín. Nesmieme ním hasiť sypké látky či anorganické alebo organického pôvodu, hliník, draslík, horčík. Zle hasí horenie tuhých /pevných/ látok. Vytvára mráz vyše 70º C. Pri otvorení fľaše dochádza k premene kvapalného oxidu uhličitého na tuhý oxid uhličitý. Pretlak vo fľaši závisí od okolitej teploty.

PENOVÝ RHP

je naplnený saponátovými penidlami, ako pyronil a podobne, zmiešaným s vodou. Prístroj je vhodný na hasenie pevných organických materiálov, horľavých kvapalín /benzín, laky, oleje, smola, decht a podobne/.Nesmie sa používať na hasenie elektrických zariadení pod napätím, draslíka, sodíka, horčíka a jeho zliatin. Nie je vhodný ani na hasenie kvapalín, ktoré sa zlučujú s vodou, lebo pena ich účinky narušuje, ďalej kvapalín, ktoré majú nízky pod varu, lebo pary týchto kvapalín prenikajú vrstvou peny a ďalej horia. Náplň zvyčajne býva do 10 Kg.

STABILNÉ A POLOSTABILNÉ HASIACE PRÍSTROJE

Samočinné hasiace zariadenia, ktoré nazývame stabilnými hasiacimi zariadeniami /SHZ/, majú veľmi dôležitú úlohu pri zaistení požiarnej bezpečnosti.
Montáž SHZ sa odporúča tam, kde :
– pri rozšírení požiaru mohlo dôjsť k výbuchu, zrúteniu objektu, stratám na ľudských životoch  a podobne
– v dôsledku požiaru by sa narušil normálny pracovný režim najdôležitejších technologických zariadení  a systémov v podnikoch, závodoch a podobne
– požiar by mohol by mohol spôsobiť obrovské materiálne straty
– v dôsledku robotizácie je výrobný proces plnoatomatizovaný
– výrobné objekty sú nasýtené látkami, ktoré podporujú rýchle rozšírenie požiaru
– objekty sú unikátneho charakteru, majú nevičísliteľnú historickú hodnotu
– pri stavbe objektu boli použité stavebné prvky a materiály, pri ktorých vo veľmi krátkej časovej relácii dochádza k narušeniu nosnosti, stability a napokon k ich zrúteniu
– na mimoriadne úzkych prístupových cestách, ťažko prístupných zásahovým jednotkám požiarnej ochrany.